Strona głównabiuletynOchrona środowiskaOcena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”

                                                 Iwonicz-Zdrój 21.08.2017 r

IS.042.3.8.2017

  

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

            

Działając na podstawie art. 47 i 57 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257),

 

zawiadamiam, że

 zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”, opracowany przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania zebrane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie pozwoliły ustalić, iż planowane przedsięwzięcie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”, nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.