biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPonowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”.

 

Wyłożenie nastąpi w dniach od 01września 2017r – do 25 września  2017r. w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  , 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, pokój nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem wyłożenia są:

  1. ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
  2. części rysunku projektu planu zmienione w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu i w wyniku ponowienia uzgodnień oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku planu;
  3. prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w;

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10 .2017r.. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI  W PROJEKCIE PLANU ROZWIĄZANIAMI  ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DNIA  18 września 2017 ROKU W  SALI DOMU LUDOWEGO W IWONICZU , POCZĄTEK O GODZINIE 16.00.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A” mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 11.10. 2017r.

2017.08.23 – tekst planu_iwonicz_uzasadnienie art.15
2017.08.23 mpzp Iwonicz A_5 wyłożenie.jpg
2017.08.23 tekst planu_iwonicz_do 5 wyłożenia
2017.08.23_prognoza oddz.śr.plan_do 5 wyłożenia

WITOLD KOCAJ

 BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ