biuletynOgłoszenia różneKonsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.                                 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwonicz-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2007 r., Nr 56, poz. 1411)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zaprasza mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój, sołectwa Iwonicz, sołectwa Lubatowa oraz sołectwa Lubatówka do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectwa Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 29 sierpnia do 30 września 2017 r.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie: przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectwa Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka jak również zwołania zebrań mieszkańców w mieście Iwonicz-Zdrój oraz sołectwach: Iwonicz, Lubatowa oraz Lubatówka.

Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój www.bip.iwonicz-zdroj.pl oraz na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój www.iwonicz-zdroj.pl;

2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczącego Zarządu Miasta, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańców, w dniach i godzinach urzędowania (poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00, wtorek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00),  celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;

4) zorganizowaniu zebrania z mieszkańcami, na którym mieszkańcy poszczególnych sołectw i miasta Iwonicz-Zdrój wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu.

Wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do dnia 16 października 2017 r. na formularzu poprzez:

1) złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój;

2) przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: aneta.turek@iwonicz-zdroj.pl.

formularz

Statut Iwonicz

Statut Iwonicz-Zdrój

Statut Lubatowa

Statut Lubatówka

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                                                      Witold Kocaj