Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRO6001-B na działce Nr 4764 w miejscowości Lubatowa wraz z elektryczną linią zasilająca na działkach nr 4816/1 oraz 4829

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRO6001-B na działce Nr 4764 w miejscowości Lubatowa wraz z elektryczną linią zasilająca na działkach nr 4816/1 oraz 4829

                                                           Iwonicz-Zdrój 2017.09.14

IG.6731.4.2016.17 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zmianami/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 roku ,poz. 1257 /

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 z a w i a d a m i a ,

  

że z wniosku Pełnomocnika Spółki P4 ul. Taśmowa 7   zostało umorzone jako bezprzedmiotowe postępowanie  administracyjne oraz wydana decyzja w sprawie ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KRO6001-B na działce Nr 4764 w miejscowości Lubatowa wraz z elektryczną linią zasilająca na działkach nr 4816/1 oraz 4829”.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią decyzji  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.   Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni   licząc 14 dni od upływu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.                             

 

                                                                         Witold   Kocaj

                                                            Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój