biuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiInformacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w okresie od 05.10.2017 r. do 19.10.2017 r. prowadzone były konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy IwoniczZdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o konsultacjach,  projekt Programu współpracy oraz formularz zgłaszania opinii
i uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy (www. iwonicz-zdroj.pl) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.iwonicz-zdroj.pl w zakładce Informacje: współpraca z organizacjami pozarządowymi. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, jak również formę, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi.

Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. Uchwały Nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9 listopada 2010 r. konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. W związku z powyższym projekt Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok zostanie poddany głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w IwoniczuZdroju w wersji  przedstawionej do konsultacji.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj