biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoWyłożenie do publicznego wglądu projektu: Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. )    

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 listopada 2017 r. do 22  listopada 2017 r.

 

w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój nr 204, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie: Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  6 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, pokój nr 204, godz. 1500. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu: Zmiana  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” .

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.