Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typu: KRO601_B w miejscowości Lubatowa na działce Nr 4764

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typu: KRO601_B w miejscowości Lubatowa na działce Nr 4764

                                                                  Iwonicz-Zdrój 2017.12.01

RI.6731.9.2017 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postepowania administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2017 roku. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 roku poz. 1073)

z a w i a d a m i a m,

 że  dnia 23 listopada 2017 roku (data wpływu do Urzędu Gminy 28.11.2017 roku) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało Postanowienie znak: SKO 415.100.1080.2017  o uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji  Postanowienia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój znak: RI.6731.9.2017 z dnia 3.10.2017 roku w przedmiocie  zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typu: KRO601_B w miejscowości Lubatowa na działce Nr 4764”.

 Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią postanowienia  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 203.

 Na Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie,( złożone za pośrednictwem SKO w Krośnie ul .Bieszczadzka 1), w terminie 30 dni od daty  jego doręczenia stronie.

Niniejsze Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie .                                    

 

                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                                                                                        Witold  Kocaj