biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XLII/2017 z 11 grudnia 2017

Protokół nr XLII/2017 z 11 grudnia 2017

PROTOKÓŁ Nr XLII/2017 z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2017 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 10.00.

 

           Przewodniczący Rady Józef Sowiński powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik-Borowską – Sekretarz Gminy, Panią z Referatu Infrastruktury, Panią obsługującą Biuro Rady, Planistów Panią Iwonę Skomiał i Pana Mariusza Fudala, Kierownika Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych. Nieobecnych 2 radnych. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”,
 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”,
 • udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2018,
 • sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
 • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu krośnieńskiego,
 • określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
  w Rzeszowie,
 • uchylenia uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
 1. Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 za. Projekt uchwały będzie procedowany w pkt 4.9). Radny Grzegorz Nieradka po pkt. 4.5) prosił o ogłoszenie przerwy.

Porządek obrad łącznie z poprawką został przyjęty w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

 

Ad. 2.

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww. temat nie podjęto.

 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołów z sesji XLI/2017

Do protokołu zgłoszono następujące poprawki:

Radny Marcin Zając prosił o uzupełnienie swojej wypowiedzi o następujące zdanie str. 8 po wyrazach „data wpływu wniosku 2015” dopisać – „ i stwierdził, że Burmistrz od kilku lat pomija wnioski w sprawie remontu dróg, podpisane przez kilkudziesięciu mieszkańców”.

Z-ca Burmistrza prosił o uzupełnienie swojej wypowiedzi str. 8 tj.: „Zastępca poinformował, że miesiąc temu z radnymi z Lubatowej Łukaszem Bieniem, Jerzym Jakubczykiem i Tomaszem Klimkiewiczem dokonano przeglądu tych dróg i wytypowano je do remontu”. Zgłoszone poprawki do protokołu zostały przyjęte jednogłośnie 13 za. Protokół został przyjęty jednogłośnie 13za.

Pozostałe sprawy poruszone w tym punkcie Przewodniczący Rady prosił o zgłoszenie ich w sprawach bieżących.

Ad. 4

Podejmowanie uchwał w sprawie:                  

 • uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ”,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radny Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Radny Boczar Rajmund Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały. Pani planistka Iwona Skomiał przedstawiła zmiany opracowane do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „Iwonicz-Zdrój”. Zmiana planu objęła tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, obszary komunikacji pieszo-jezdnej, tereny Sanatorium KRUS potrzebne do rozbudowy sanatorium. Ponadto zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” wprowadza zmiany na rysunku planu: tereny oznaczone w planie symbolami: UZ.5.2. I UZ oraz części terenów oznaczonych symbolami: UZT.5.5., US.1.2, UZ-T 1, US.1.1 i KP-J, przeznacza się w granicach zmiany planu na tereny usług uzdrowiskowych i usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie „A” uzdrowiska, oznaczone na rysunku planu symbolem UZ-T 3. Ponadto ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radny Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Radny Boczar Rajmund Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały.

Pan planista Mariusz Fudala omówił przebieg opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014” – część „A”. Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie terenu, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym wsi, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Procedura formalno-prawna sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie ze Studium zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz z przepisami odrębnymi w tym z zakresu ochrony środowiska.  W trakcie pięciokrotnego wyłożenia projektu planu zgłoszono uwagi i wnioski (117). Większość wniosków została uwzględniona, a część z nich została rozpatrzona negatywnie ze względu na brak zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy na tereny budowlane oraz z powodu niezgodności wnioskowanych przeznaczeń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Radny Waldemar  Niemczyk zgłosił niezgodność w rozliczeniu wniosków na str. 3 uzasadnienia. Pan planista po sprawdzeniu danych podał prawidłowe rozliczenie 117 wniosków złożonych do projektu planu.

Przewodniczący Rady poinformował, że uwagi rozpatrzone negatywnie zostaną poddane kolejno pod głosowanie. Zgłosił poprawkę, aby na stronie 7 w § 11 w pkt 3) zmienić numerację od litery „a-d” i uporządkować kolejną numerację w tym paragrafie. Poprawka została przyjęta w głosowaniu 13 za.  Następna poprawka dotyczy zapisu na str.9 ust.2 pkt, 10) który otrzymuje brzmienie: „10) na działkach zabudowanych (w dniu wejścia w życie planu), na których ustalony planem wskaźnik jest wyższy niż w stanie istniejącym, dopuszcza się możliwość nadbudowy lub odbudowy istniejących budynków bez zmniejszenia powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego;”. Poprawka została przyjęta w głosowaniu głosujących 13, za 7, wstrzy. 6.

W dyskusji wyjaśniono sprawę wielkości działek budowlanych określonych w planie, których wielkość regulują zapisy w Studium. Wyjaśnień udzielił Pan planista i Pani Lenart Danuta inspektor Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania przyjęcia rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz I/2014 – Część „A”, zgłoszonych przez osoby fizyczne po pierwszym, drugim, trzecim i czwartym wyłożeniu niniejszego planu do publicznego wglądu zgodnie z listą uwag, stanowiącą załącznik do projektu uchwały:

Uwaga 1 – głosujących 13, za 10, przeciw 0, wstrzy. się 3,

Uwaga 2 – głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 3 – głosujących 13, za 5, przeciw 0, wstrzy. się 7,

Uwaga 4 – głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 5 – głosujących 13, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 6– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 7 – głosujących 13, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 8 – głosujących 13, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 9 – głosujących 13, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 10 – głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 11 – głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 12 – głosujących 13, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 13– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 14– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 15– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 16– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 17– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 18– głosujących 13, za 10, przeciw 0, wstrzy. się 3,

Uwaga 19– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 20– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 21– głosujących 13, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 22– głosujących 13, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 23– głosujących 13, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 24– głosujących 12, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 3,

Uwaga 25 – głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 26 – głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 27– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 28 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 29 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 30– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 31– głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 32 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 33 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 34 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 35 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 36 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 37 – głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 38 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 39 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 40 – głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 41– głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 42 – głosujących 12, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 43 – głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 44– głosujących 12, za 6, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 45– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 46– głosujących 12, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 47– głosujących 13, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 48– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 49– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 50– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 51– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 52– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 53– głosujących 13, za 9, przeciw 0, wstrzy. się 4,

Uwaga 54– głosujących 13, za 7, przeciw 0, wstrzy. się 6,

Uwaga 55/2– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 55/3– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 56– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 57– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Uwaga 58– głosujących 13, za 8, przeciw 0, wstrzy. się 5,

Podczas omawiania poszczególnych uwag na pytania radnych zostały udzielone odpowiedzi dot. uwag nr 24 i 51.

W wyniku powyższego głosowania wszystkie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały zostały przyjęte. Na sesję przybył Radny Michał Kielar.

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 8 wstrzy. się 6.

 • udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2018,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśniono, że wprowadzenie dotacji do ceny wody dla gospodarstw domowych ma na celu zmniejszenie obciążeń mieszkańców gminy z tytułu ponoszonych kosztów zakupu wody po cenie 7,12 za 1m3 brutto. Po wprowadzeniu dopłaty cena wody będzie wynosiła 6,29 zł/m3 brutto. Radny Bogdan Ryznar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta14za – jednogłośnie.

 • sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radny Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę dot. wykreślenia w § 4 ust. 3.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni Waldemar Niemczyk, Bogusław Dmytrak. oraz  Marek Bliżycki. Przedmiotem dyskusji była sprawa organizacji odbioru odpadów komunalnych poszczególnych frakcji od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy. Odpowiedzi ww. sprawie udzielił Z-ca Burmistrza poinformował o przygotowaniu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, o rozprowadzeniu przez Urząd Gminy worków na odpady komunalne, o ustawieniu  kontenerów na odpady zielone w miejscach dogodnych dla mieszkańców oraz poinformował o możliwości dostarczenia odpadów do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

 

 • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu krośnieńskiego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radny Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Radny Bogdan Ryznar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radny Pan Waldemar Niemczyk pytał o realizację tego zadania w sołectwie Iwonicz. Z-ca Burmistrza poinformował, że zadanie planowane jest do wykonania w granicach administracyjnych Iwonicza. Radny Marcin Zając zwrócił uwagę, że przedmiotowe porozumienie nie obejmuje miejscowości Lubatowej i Lubatówki, mimo, że Starostwo zwróciło się do Gminy o utrzymanie dróg w całej Gminie. Pan Burmistrz poinformował, że zimowe utrzymanie dróg i chodników wymaga dużego zaangażowania ludzi i sprzętu, dlatego zadeklarowano przejęcie części zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju. Przedmiotowe porozumienie dotyczy przejęcia 6,433 km dróg powiatowych przebiegających przez gminę Iwonicz-Zdrój. Natomiast zimowe utrzymanie drogi powiatowej w Lubatówce i w Lubatowej obsługuje Zarząd Powiatu z bazy w Dukli. Radny Marcin Zając prosił o odpowiednie zmotywowanie Zarządu Dróg o prawidłowe utrzymywanie drogi w Lubatowej i w Lubatówce oraz o odśnieżanie chodników. Ponadto rozważano zawarcie porozumienia przez Powiat z podmiotem prywatnym zainteresowanym realizacją tego zadania w Lubatowej i w Lubatówce. Radny Marek Bliżycki zgłosił poprawkę do porozumienia dot. prawidłowego wpisania imienia i nazwiska Burmistrza Gminy.

Radni: Pan Grzegorz Nieradka, Pan Bogdan Ryznar, Pan Bogusław Dmytrak oraz Przewodniczący Rady zabrali głos w sprawie wysokości dotacji, pytano, czy kwota 27 661,90 zł rocznie wystarczy na zimowe utrzymanie tych dróg, czy Gmina ma zabezpieczone dodatkowe środki na ten cel. Ponadto poruszono temat prawidłowego wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji. Przewodniczący Rady omówił zapis w § 5 porozumienia dot. rozwiązania porozumienia z przyczyn niewykonania lub niedbałego wykonywania powierzonych zadań. Pan Z-ca Burmistrza i Pan Skarbnik Gminy wyjaśnili kwestię finansowania utrzymania dróg ze środków własnych Gminy oraz sprawę wykorzystania dotacji w całości i jej rozliczenia z Powiatem zgodnie z zawartym porozumieniem.

Po omówieniu projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.

Radny Powiatu Stanisław Kenar przedstawił sprawę zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie przez przyjęcie części zadań przez okoliczne Gminy i podpisanie porozumień ww. zakresie. Radni prosili o podanie informacji nt. ilości kilometrów do odśnieżania przejętych przez gminy oraz o wysokości przyznanych środków na ten cel.

Przewodniczący Rady  po dyskusji  na ww temat ogłosił 15 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

 

 • określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radny Bogdan Ryznar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Skarbnik złożył wyjaśnienie do projektu uchwały. Poinformował, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie zwrócił się pismem w sprawie przyjęcia uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wzoru deklaracji podatkowych. KOWR w celu prawidłowego rozliczenia podatków opracował jednolity druk  dla wszystkich gmin, do których wysłano niniejsze deklaracje.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 za. Trzech Radnych zwolniło się z dalszych obrad sesji.

 • uchylenia uchwały w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radny Jerzy Jakubczyk Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.  Wyjaśniono, że Czasopismo Samorządowe Gminy Iwonicz-Zdrój od roku nie jest wydawane i stąd zachodzi konieczność uregulowania stanu prawnego, poprzez wykreślenie z rejestru.

Radny Pan Grzegorz Nieradka podkreślił, że w 2007roku decyzją Rady Miejskiej uchwalono wydawanie czasopisma „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”, jako miesięcznik, w którym przekazywano ważne informacje z działalności samorządu Gminy i z innych ważnych wydarzeń  do wiadomości mieszkańcom Gminy. Od roku nie jest wydawane i od roku uchwała Rady nie jest realizowana. Pokreślił, że uchylenie uchwały jest pójściem na łatwiznę, zaproponował  podjęcie działań zmierzających do wznowienia wydawania tego czasopisma, aby nie przekreślić 10 lat funkcjonowania tego czasopisma w Gminie.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z ustawą prawo prasowe czasopismo ulega wykreśleniu, jeżeli nie ma redaktora naczelnego. Wniosek musi być złożony do tej uchwały. Radny Marcin Zając pytał, czy zostały podjęte działania w celu poszukania osoby, która wyraziłaby zgodę na pełnienie funkcji redaktora naczelnego. Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielił Pan Burmistrz poinformował, że po złożonej rezygnacji przez byłego naczelnego redaktora nie było chętnych osób do pełnienia funkcji redaktora naczelnego tego czasopisma. Radny Grzegorz Nieradka zaproponował rozważyć możliwość ustalenia wynagrodzenia za pracę redaktora naczelnego. Radny Marek Bliżycki poinformował, że ostatni numer świąteczny wydano w grudniu 2016r. oraz został przygotowany 100 numer dwumiesięcznika „Echo Iwonicza-Zdroju”, ale nie został wydany, ponieważ nie było już redaktora naczelnego. Uważa, że takie czasopismo w naszej Gminie powinno być wydawane. Radny Bogusław Dmytrak również podzielił zdanie przedmówcy Pana Marka Bliżyckiego w przedmiotowej sprawie. Pan Przewodniczący uważa, że zaproponowanie wynagrodzenie za pracę naczelnego redaktora czasopisma byłoby zachętą do pełnienia tej funkcji. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie Uchwała nie została podjęta głosujących 11 przeciw 11.

 

 • nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radny Jerzy Jakubczyk Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Radny Marek Bliżycki prosił o legislacyjne uporządkowanie projektu uchwały zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz zwrócił uwagę na brak zapisów w projekcie uchwały w § 17 dot. zadań Rady Społecznej określonych w poprzednim statucie. Pani Sekretarz wyjaśniła, że zmiany w statucie dotyczą dostosowania zapisów do istniejącego stanu prawnego i orzecznictwa oraz uwag w tym zakresie Biura Prawnego Wojewody. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta 10 za, wstrzy. się 1.

 

 • zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radny Bogdan Ryznar Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśniono, że Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 roku Gmina Iwonicz-Zdrój na rok 2017 otrzymała ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 50 000 złotych. W związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia tej kwoty tak po stronie dochodów jak i wydatków. Radny  Marcin Zając pytał, na jaki cel zostanie przeznaczona kwota określona w  § 4310. Pan Skarbnik poinformował, że środki na wniosek dyrektorów szkół, zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach oświaty.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 za.

 1. Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących omówiono następujące sprawy:

Pani Sekretarz Gminy odczytała pismo Wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki dot. zmian w Kodeksie Wyborczym do wiadomości Rady.

 Radny Bogusław Dmytrak pytał, czy w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zabezpieczono środki na uposażenie dla pracowników obsługi szkół. Pan Burmistrz poinformował, że podwyższono uposażenie pracownikom obsługi szkół o 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego od listopada br oraz założono podwyżkę o 5 % w 2018r.

Radny Grzegorz Nieradka nawiązał do pisma odczytanego przez Panią Sekretarz
i stwierdził, że nie czuje zagrożenia samorządności w Polsce. Odnośnie projektu budżetu na 2018r pytał, kiedy Radni otrzymają projekt uchwały budżetowej na 2018r podkreślił, że termin przedłożenia projektu Radzie Miejskiej minął 15 listopada br.

Pan Burmistrz odnośnie pisma Marszałka Sejmu wyjaśnił że pismo, na prośbę Marszałka zostało Radnym zaprezentowane, to wszystko. Natomiast projekt budżetu zostanie przekazany radnym w dniu dzisiejszym na sesji. Radny Marcin Zając pytał, czy pojawiły się środki z tytułu niedoszacowania wynagrodzenia nauczycieli. Pan Skarbnik poinformował, że jeżeli wystąpi niedoszacowanie, to zostanie wypłacone wyrównanie w styczniu 2018r.

Pan Stanisław Kenar Radny Powiatu przestawił sprawę wykonania i odbioru drogi powiatowej w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju. Radny  Marcin Zając prosił Radnego Powiatu o załatwienie spraw związanych z utrzymaniem drogi powiatowej w Lubatowej i w Lubatówce oraz o dopilnowanie wykonania chodnika na Nowsiu w Lubatowej.

Radny  Marek Bliżycki podziękował za wykonaną drogę w Iwoniczu, ale zgłosił nadal nierozwiązany problem z przepływem wody na drodze przy ul Długiej. Proponował zwiększyć ilość kratek wodnych.

Radny Drozd Stanisław prosił o zlikwidowanie wody na drodze powiatowej
w Lubatówce w okolicy Kościoła.

Pan Przewodniczący Rady odczytał pisma, jakie wpłynęły do wiadomości Rady Miejskiej w okresie między sesjami: Odpowiedź Pana Burmistrza Gminy na pismo Radnego Grzegorza Nieradki, oraz pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych na koniec pełnienia funkcji przez dyr. Szkół, które zostały złożone bez uwag. Następnie Przewodniczący Rady przekazał wszystkim świąteczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

 1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz.15.00.

 

Protokołowała Danuta Borek                               Przewodniczący Rady

                                                                             Józef Sowiński