biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIII/2017 z 29 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XLIII/2017 z 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2017 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju o godzinie 8.30.

 

           Przewodniczący Rady Józef Sowiński powitał radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, Zastępcę Burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – Skarbnika Gminy, Panią obsługującą Biuro Rady, Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Komendanta Posterunku Policji w Rymanowie i Kierownika Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady oddał głos Komendantowi Policji Miejskiej w Krośnie. Panowie Policjanci przekazali Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej podziękowania za dobrą współpracę w 2017r. za pomoc finansową przeznaczoną na zakup radiowozu, który jest w dyspozycji Posterunku Policji w Rymanowie. Na ręce Burmistrza Gminy Komendant Policji Miejskiej w Krośnie przekazał pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za dobrą współpracę w 2017r.

Następnie Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych. Nieobecnych 3 radnych Pan Grzegorz Nieradka, Pan Tomasz Klimkiewicz, Pan Bogdan Ryznar.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminą Miasto Rzeszów, dotyczącego udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina Iwonicz-Zdrój jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.

3) zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

  1. Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, oraz prosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały określonego w pkt 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminą Miasto Rzeszów, dotyczącego udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina Iwonicz-Zdrój jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 za. Projekt uchwały będzie procedowany w pkt 4.2). Wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Porządek obrad łącznie z poprawką został przyjęty w głosowaniu: głosujących 12, za 12.

 

Ad. 2.

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Danuta Borek. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww. temat nie podjęto.

 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołów z sesji XLII/2017

Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do wprowadzenia na str.7 protokołu. Innych uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Ad. 4

Podejmowanie uchwał w sprawie:                  

  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Prosił o wprowadzenie technicznych poprawek w załącznikach do projektu uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie W wyniku głosowania uchwala została podjęta. Głosujących  12, za 12.

 

  • określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Formularz przeznaczony jest dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział w Rzeszowie, wobec tego w rubryce „składający” wpisano: „Formularz przeznaczony dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”. Dlatego niezbędne jest ponowne podjęcie uchwały i uchylenie poprzedniej uchwały. Uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie W wyniku głosowania uchwala została podjęta. Głosujących  12, za 12.

 

  • zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zgłosił poprawkę, aby § 2 ust. 1 po wyrazie „przedmiotową” dopisać „z tytułu dopłaty”. Innych uwag nie zgłoszono. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Skarbnik Gminy poinformował, że proponuje się zwiększenie planu wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w Iwoniczu-Zdroju z tytułu dopłaty do 1 m3 wody. Zużycie wody w trakcie roku jest większe od zaplanowanego i stąd wynika konieczność przeznaczenia większej kwoty na ww dopłatę. Pan Burmistrz na pytanie radnego Bogusława Dmytraka poinformował w sprawie wykonanych zadań mających wpływ na funkcjonowanie wodociągu. Wykonano oczyszczenie ujęcia wody, dokonano wymiany wodociągu na odcinku od Placu Oczki do Posterunku Policji, zamontowano studnie redukcyjne w celu zmniejszenia ciśnienia wody w sieci wodociągu. Prace te wykonano w czasie modernizacji chodnika w Iwoniczu-Zdroju. Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał proponowaną zmianę do projektu uchwały pod głosowanie. Poprawka została przyjęta jednogłośnie 12 za. Uchwala została podjęta jednogłośnie za 12.

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. W czasie przerwy odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, któremu przewodniczył ks. Bogdan Nitka Proboszcz Parafii pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady po przerwie wznowił obrady.

Ad. 5. Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Pan Dmytrak pytał Pana Burmistrza w sprawie doręczenia nakazów płatniczych mieszkańcom Gminy. Pan Przewodniczący Rady również prosił, aby doręczyć nakazy płatnicze starszym osobom i osobom, którzy płacą przelewem. Pan Burmistrz poinformował, że z uwagi na tysiące nakazów płatnych, które należy doręczyć mieszkańcom gminy, będzie się starał zorganizować ten system przekazywania nakazów płatniczych, tak, aby jak najmniej był on uciążliwy dla mieszkańców gminy. W związku z omawianą sprawą Pan Burmistrz poinformował o dobrych wynikach kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej po trzech latach pracy Urzędu Gminy oraz o zaleceniu pokontrolnym dotyczącym zmiany systemu poboru podatków. Radny Waldemar Niemczyk poinformował, że 80 % nakazów mieszkańcy odbierają w biurze sołtysa w ciągu dwóch tygodni, natomiast pozostałe są doręczane mieszkańcom gminy przez gońca. Radny Drozd Stanisław podkreślił, że system doręczania nakazów płatnych należy usprawnić oraz prosił o dostarczenie mieszkańcom kalendarzy wywozu odpadów komunalnych. Przekazał życzenia i podziękowania kolegom radnym Łukaszowi Bieniowi i Piotrowi Knapowi za okazaną mu pomoc w dowozie na sesję. Pan Przewodniczący odczytał życzenia od posłów: Pana Andrzeja Matusiewicza i od Pana Stanisława Piotrowicza, od Komendanta Policji Pana Witolda Podlaszczaka, od Pani Dyrektor Sanatorium KRUS, od Pana Rajmunda Boczara w imieniu Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, od  Pana Senatora Bobko, od Dyrektora GPL w Iwoniczu-Zdroju i od Dyrekcji i pracowników ZGK w Iwoniczu-Zdroju. Przewodniczący Rady na zakończenie sesji przekazał wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

 

Ad. 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 10.30.

Protokołowała D.Borek                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                              Józef Sowiński