biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOtwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 9.2018
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) i § 5 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój: www.iwonicz-zdroj.pl,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9.2018
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 12 lutego 2018 r.

 

 


Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku.

I. Nazwa zadania

Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

II. Zakres zadania

1) realizacja programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

3) organizowanie zawodów sportowych lub uczestnictwo w takich zawodach;

4) korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagradzanie kadry szkoleniowej;

6) utrzymanie urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) przygotowanie i udział klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych.

III.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu sportu
  w  2018 roku wynosi 125 000 zł.
 2. Środki finansowe wypłacane są w formie dotacji przekazywanej po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie – całościowo lub w transzach.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój prowadzą działalność sportową.
 2. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
 3. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2) oferent musi posiadać wymagany wkład własny finansowy w wysokości minimum 5%  i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3) wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

V. Oferta konkursowa

 1. Oferta winna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r. Formularz wniosku dostępny jest jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. a) aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. b) aktualny statut,
 5. c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, w przypadku podmiotów działających krócej – za okres tej działalności,
 6. d) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VI. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Wnioski złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

VII.    Wydatki i koszty pokrywane z przyznanej kwoty dotacji

Wydatki i koszty pokrywane z przyznanej dotacji określa pkt II niniejszego ogłoszenia i Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.

VIII.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 9 marca 2018 r.
 2. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków określa Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej
  w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.
 3. Powyższe zasady mają zastosowanie również w przypadku, gdy do konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Komisja Konkursowa.
 5. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do zaktualizowania harmonogramu i kosztorysu lub może wycofać ofertę.
 7. Odrzuceniu podlegają oferty błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 10 Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 lutego 2011 r.
 2. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.
 4. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Florian-Hubenko – tel. 13 43 502 12 wew. 138.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój (www.iwonicz-zdroj.pl), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 9 marca 2018 r.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Burmistrzem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

W N I O S E K o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu