Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej w Iwoniczu

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej w Iwoniczu

BURMISTRZ GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej Nr 21 o pow. 0.18 ha położonej w miejscowości Iwonicz, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla których prawo własności ujawniono w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.
Przetarg odbędzie się dnia 28 maja 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29.10.2012 roku –będąca przedmiotem przetargu działka Nr 21 stanowi grunt rolny.

Opis nieruchomości –cena wywoławcza do przetargu:

Wartość działki Nr 21 wynosi : 2688,00 zł /dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych/brutto/

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wymienionych nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 24 maja 2018 roku lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S.A Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wadium dotyczy.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój