biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr LII/2018 z 23 lipca 2018r.

Protokół nr LII/2018 z 23 lipca 2018r.

P R O T O K Ó Ł  NR LII/2018

z  obrad LII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

odbytej w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 10.00

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

 

        Obrady LII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 23 lipca 2018 r. otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej pan Józef Sowiński. Powitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, Witolda Kocaja – Burmistrza Gminy, Jacka Rygla          – Zastępcę Burmistrza, Janusza Turka – Skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską       – Sekretarz Gminy, panią obsługującą Biuro Rady oraz Kierownika Posterunku Policji                 w Iwoniczu-Zdroju.

        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Miejskiej w obradach uczestniczy 11 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.                     W obradach nie brali udziału radni: Marek Bliżycki, Michał Kielar, Piotr Knap, Bogdan Ryznar, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie.
 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr  LI.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia dla terenu gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 • określenia zasad usytuowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.3.2017.L, zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r., w sprawie powierzenia gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 1. Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały określonego w pkt. 3) w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 9, wstrz. się 2. Stosownie do tego zmienia się numeracja pozostałych punktów.

Porządek obrad łącznie z poprawką został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Ad. 2.

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami

Informację na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację                 o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami przedstawiła Pani Anna Malik-Borowska – Sekretarz Gminy. Powyższe informacje stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na wymieniony temat nie podjęto.

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z sesji nr LI

Radny Bogusław Dmytrak zgłosił uwagę do zapisu zawartego w protokole z sesji      nr LI w pkt. 3 Przyjęcie protokołów z sesji nr XLVIII i L, odnośnie swojej wypowiedzi, która dotyczyła protokołu nr XLVIII w zdaniu:

„Chodzi o to, żeby nie robić takich precedensów, bo mogą wystąpić podobne następne przypadki. Kiedy nawet przyjąłby koszt 1 a działki budowlanej 4000 zł,      to za około 0,5 a kwota ta wynosiłaby 2000 zł. Kwota ta jest jednak znacznie większa, co możliwe że częściowo a może całkowicie inwestycja wyłożenia kostką większej powierzchni została pokryta”.

Powyżej cytowany zapis zamieszczony w protokole z obrad sesji nr LI został dokładnie transkrybowany z zarejestrowanego nagrania audio z wypowiedzi radnego udzielonej w ww. zakresie. 

Zdaniem radnego Bogusława Dmytraka zapis powinien brzmieć:

„Chodzi o to, żeby nie robić takich precedensów, bo mogą wystąpić podobne następne przypadki. Kiedy nawet przyjąłby koszt 1 a działki budowlanej 4000 zł,      to za około 0,5 a kwota ta wynosiłaby 2000 zł. Kwota ta jest jednak znacznie niższa od kwoty, za którą sprzedano 0,5 a działki, co możliwe że częściowo a może całkowicie inwestycja wyłożenia kostką większej powierzchni została pokryta”.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w związku z tym, że protokoły z sesji nr XLVIII i L zostały przyjęte, zgłoszoną zmianę można uwzględnić w protokole z sesji nr LI.

Następnie Radny Grzegorz Nieradka zaproponował, aby dokonać przegłosowania poprawki zgłoszonej przez radnego Bogusława Dmytraka.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał poprawkę pod głosowanie, która to została przyjęta w głosowaniu: za 7, wstrz. się 3.

W następnej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu   z sesji nr LI. Protokół został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

Ad. 4.

Podjęcie uchwał w sprawie:                  

 • ustalenia dla terenu gminy Iwonicz-Zdrój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Radny Grzegorz Nieradka zapytał jakie jednostki pomocnicze gminy były poproszone o wydanie opinii do projektu uchwały           oraz dlaczego tej opinii nie przedstawiły. Na pierwszą część pytania odpowiedzi udzieliła pani Sekretarz Gminy informując, że o wydanie opinii wystąpiono do wszystkich sołectw z terenu gminy Iwonicz-Zdrój oraz do Zarządu Miasta                Iwonicz-Zdrój. W sprawie nie przedstawienia opinii do projektu uchwały przez jednostki pomocnicze gminy wypowiedzieli się: pan Rajmund Boczar – Przewodniczący Zarządu Miasta, pan Stanisław Drozd – Sołtys sołectwa Lubatówka oraz pan Waldemar Niemczyk – Sołtys sołectwa Iwonicz.

Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 8,            wstrz. się 3.

 

 • określenia zasad usytuowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.

Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 9, wstrz. się 2.

 

 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój oraz ogłoszenia ujednoliconego rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radny Bogusław Dmytrak zgłosił wniosek formalny, o nie odczytywanie załączników do projektu uchwały. Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały. Uwag i zapytań do procedowanej uchwały nie zgłaszano. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto w głosowaniu: głosujących 11,    za 11.

 

 • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.3.2017.L, zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r., w sprawie powierzenia gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie

Przewodniczący Rady odczytał treść projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku                     w gminie. Radny Grzegorz Nieradka prosił o odczytanie tylko uzasadnienia do projektu uchwały. Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.

Radny Bogusław Dmytrak pytał odnośnie długich terminów związania porozumieniem, określonych w § 13 ust. 1 oraz § 15 ust. 2.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że potrzeba modyfikacji postanowień zawartego porozumienia w sprawie powierzenia gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie wynika z rozpoczętej modernizacji części mechanicznej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych                w Krośnie. Propozycja modyfikacji w formie aneksu do porozumienia dotyczy:

 • przedłużenia okresu związania porozumieniem do 31 grudnia 2030 roku,
 • rozszerzenia współpracy w osiągnięciu docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania poprzez zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych,
 • uregulowania zasad zagospodarowania odpadów objętych porozumieniem na wypadek wystąpienia awarii RIPOK lub sytuacji, że nie można przyjmować tych odpadów z innych przyczyn.

Propozycja przedłużenia okresu porozumienia z roku 2027 na 2030 podyktowana jest planowanym terminem zakończenia modernizacji instalacji i zakładanym okresem rozliczeń z tytułu pożyczek w okresie dziesięcioletnim. Druga propozycja zmian ma na celu zagwarantowanie gminom odbioru odpadów segregowanych. Zastępca podkreślił, że jest to trudny temat, który nie ma dobrego rozwiązania. Zgodnie z zapisami porozumienia okres odstąpienia od umowy wynosi jeden rok.

Radny Grzegorz Nieradka zapytał jakie samorządy gminy przystąpiły                             do porozumienia. Zastępca Burmistrza wymienił gminy, które podpisały aneks                        do porozumienia.

Innych uwag nie zgłaszano. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 7, wstrz. się 4.

 

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Iwonicz-Zdrój oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Józef Sowiński przedstawił projekt uchwały. Radny Grzegorz Nieradka zgłosił wniosek formalny o odczytanie tylko uzasadnienia do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Józef Sowiński Przewodniczący Rady pytał odnośnie zapisu w § 3 pkt 1, mówiącego o parametrach ciśnienia. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił pan Burmistrz informując, iż przedział parametrów zamieszczony w projekcie regulaminu stanowi uwzględnienie rzeczywistych warunków, które mogą wystąpić na sieci.

Ponadto, pytał o warunki przyłączania do sieci tj. określenia ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, wskazania przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju. Wyjaśnień w tym temacie udzielił Zastępca Burmistrza.

Przewodniczący Rady zaproponował również wprowadzenie poprawki w § 21 ust. 3 w zdaniu wyraz „wymagające” zastąpić wyrazem „podlegające”.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał poprawkę pod głosowanie, która została przyjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

W następnej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt procedowanej uchwały. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11,               za 11.

 

 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego wraz z uzasadnieniem.  Powiat brzozowski zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie systemu chłodzenia skóry głowy wykorzystywanego przez Szpital Specjalistyczny Podkarpackiego Ośrodka  Onkologicznego w Brzozowie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu                       i Finansów przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag do procedowanej uchwały nie zgłaszano. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta                        w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

 

 • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian                     w uchwale budżetowej na 2018 rok. Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu                  i Finansów pan Grzegorz Nieradka przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały, a następnie poprosił pana Skarbnika o wyjaśnienie kwot przeznaczonych dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pan Skarbnik poinformował, że z prośbą do Burmistrza o zmianę przeznaczenia środków                           z wydatków bezpośrednich z budżetu na dotacje dla OSP w Lubatowej oraz OSP                     w Lubatówce zwrócili się Prezesi tych jednostek. Kwota dotacji dla OSP                             w Lubatówce  wynosi 2 012 zł, natomiast dotacja dla OSP w Lubatowej w wysokości 1 080 złotych. Są to środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla drużyn pożarniczych.     

Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju ogłosił 15 minut przerwy w obradach sesji.

Po przerwie pan Józef Sowiński – Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji                      i przeszedł do punktu bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Ad. 5.

Bieżące sprawy gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław Drozd, który prosił ponownie o wykonanie remontu chodnika w Lubatówce. Pan Burmistrz poinformował, o zapewnieniu Starosty Krośnieńskiego, dotyczącym wykonania poprawy chodnika.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych na koniec kadencji.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pisma, jakie wpłynęły do wiadomości Rady Miejskiej w ostatnim czasie:

 • wniosek o przyjęcie nieodpłatnej darowizny działek pod drogę dojazdową,
 • pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie dotyczące oświadczeń majątkowych radnych,
 • pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie w sprawie oświadczeń majątkowych Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady,
 • pismo mieszkanki gminy dotyczące usunięcia usterki wjazdu z drogi gminnej wraz z odpowiedzią Zastępcy Burmistrza,
 • pismo Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju dotyczące głośnej muzyki towarzyszącej podczas imprez.

 

Radny Bogusław Dmytrak pytał odnośnie zadaszenia przystanku w Iwoniczu koło kościoła (w kierunku Krosna), prosił o ustawienia w tym miejscu kosza na śmieci oraz przycięcie krzewów w Iwoniczu po przeciwnej stronie tegoż przystanku. Ponadto, zapytał również o stan realizacji wykonania dróg ujętych w budżecie gminy na 2018 rok.

Odpowiedzi na pytania udzielił Zastępca Burmistrza, który poinformował o planie zaprojektowania zadaszenia przystanku w Iwoniczu, zapewnił że kosz zostanie ustawiony a krzewy przycięte. Jeżeli chodzi o wykonanie dróg to wszystkie drogi łącznie z dodatkowymi zostaną wykonane do końca września.   

Ad. 6.

Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady      LII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o godz. 12.05.

 

Protokołowała:

 1. Turek

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                      Józef Sowiński