Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiKonsultacje z organizacjami pozarządowy…

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIII/396/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

informuję, że

 

w dniach od 26 września 2018 r. do 10 października 2018 r. prowadzone będą konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Projekt jest dostępny na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl oraz w BIP w zakładce „Organizacje pozarządowe”. W konsultacjach, poprzez zgłaszanie swoich uwag i opinii, mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. 

Uwagi i opinie do projektu należy kierować na załączonym formularzu na adres Urzędu Gminy Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój lub drogą mailową na adres: agnieszka.hubenko@iwonicz-zdroj.pl do dnia 10 października 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

 

 

Projekt uchwały

uchwała nr XLIII 396 2010

FORMULARZ KONSULTACJI na 2019 rok

Powiększ litery
Zmień kontrast