Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg…

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubatowa

IR.6840.4.2018.IG                                                                            Iwonicz-Zdrój, 2019.11.22.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Lubatowa, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej numerem ewidencyjnym  Nr 6987 o pow. 0,1630ha  której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00062210/0.

Przetarg odbędzie się dnia 9 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Działka zgodnie z zapisem obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój uchwalonego uchwałą nr XXIX/186/2016 z dnia 11 października 2016r. – stanowi teren rolny – symbol R.

Działka bez dojazdu.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

W księdze wieczystej Nr KS1K/00062210/0 nie znajdują się żadne obciążenia, nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.

Cena wywoławcza wynosi: 3300 zł brutto (trzy tysiące trzysta złotych).

Wadium w wysokości 10% tj. 330 zł należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej  do dnia 7 stycznia 2020 roku lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S. A.  Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy – wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502 12 wew.119 w godzinach pracy Urzędu.

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

                                                                                                       Witold Kocaj

                                                                                   Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Powiększ litery
Zmień kontrast