biuletynDecyzje o warunkach zabudowyRozbudowa składu drewna Kochanówka w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 3605/1

Rozbudowa składu drewna Kochanówka w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 3605/1

                                                             Iwonicz-Zdrój, 2019.11.26

IR.6730.22.2019.IB  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, z późn. zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zmianami)

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

zawiadamia,

że dnia 26 listopada 2019r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Równe, zostało wszczęte przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie składu drewna Kochanówka w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 3605/1”.

Strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zebranymi materiałami i zgłosić uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, pokój nr 203 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.