biuletynWybory i referendaWybory ławnikówInformacja o wyborach uzupełniających na ławników na kadencję 2020 – 2023

Informacja o wyborach uzupełniających na ławników na kadencję 2020 – 2023

W związku z niewystarczającą liczba ławników na liście ławników sądowych Sądu Rejonowego w Krośnie w kadencji 2020-2023  przeprowadza się dodatkowe wybory na:

– 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu    kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do dnia 26 lutego 2020 r.

w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28  w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową. Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłynęły po terminie  będą pozostawione bez dalszego biegu.

 Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693 – wzór do pobrania w załączeniu

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 357 z póź.zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi  przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,                                                                

6) podpisaną klauzulę RODO.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
– imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Przewidywany termin wyborów ławników do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z:

– art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
– art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
– art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.