biuletynGospodarka nieruchomościamiSprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy ul. Braci Kazurów

Sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy ul. Braci Kazurów

IR.6840.8.2019.IG                                                                                Iwonicz-Zdrój, 2020.03.03

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jedn. tekst.: Dz. U. z 2020 poz. 65), w związku z podjętą przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr XVIII/94/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy ul. Braci Kazurów, działka Nr 1096/9 o pow. 0.1767ha, użytek gruntowy: grunty orne RIVb, dla której urządzona jest księga wieczysta  Nr … – na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wartość działki wynosi: 77 307,20zł (brutto) (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedem złoty i dwadzieścia groszy).

Termin zapłaty ceny sprzedaży: jednorazowo, w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka położona jest zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ w Gminie Iwonicz-Zdrój jednolity tekst zatwierdzony Uchwałą Nr LII/342/2018  Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018i stanowi w 90% teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN.1.2, pozostała powierzchnia stanowi teren zabudowy usługowej (handlu, gastronomii, administracji, kultury, zdrowia, rzemiosła, łączności, turystyki itp.) – symbol U.

Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej ul. Braci Kazurów. Oznaczenie i powierzchnię oferowanej do sprzedaży nieruchomości przyjęto w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.  

ZASTRZEŻENIE

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt.  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 65) składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

                                                                            Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój