Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiOdwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Iwonicz-Zdrój, 28.07.2020r.

Informacja

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 28 lipca 2020 r.  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Iwoniczu-Zdroju, przy ul. Braci Kazurów, oznaczonej nr ewidencyjnym 1096/9 o pow. 0,1767ha. W księdze wieczystej Nr KS1K/00063986/7 – nie jest ujawniony podział działki nr 1096/5 na działki nr 1096/8 i dz.nr 1096/9, który nastąpił w drodze decyzji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 24.10.2019r. znak: IR.6831.23.2019.IG.

Powodem odwołania przetargu jest niedotrzymanie warunków wynikających  z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).  

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu: https://iwonicz-zdroj.pl/                  i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.iwonicz-zdroj.pl/

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój