biuletynGospodarka nieruchomościamiInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27.10.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27.10.2020 r.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.:Dz. U. z 2014r. poz.1490) informuję, że w dniu 27 października 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, dz. ewid. nr 1096/9 o pow. 1767m2.

W księdze wieczystej Nr KS1K/00063986/7 prowadzonej dla w/w nieruchomości – nie jest ujawniony podział działki nr 1096/5 na działki nr 1096/8 i dz.nr 1096/9, który nastąpił w drodze decyzji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 24.10.2019r. znak: IR.6831.23.2019.IG.

Cena wywoławcza wynosiła 77 307,20zł (brutto).

W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do 22 października 2020r. wadium zostało wpłacone przez dwie osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.

Nabywcą został Pan ………… za cenę 78 087,20zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy).