Strona głównabiuletynOchrona środowiskaKonsultacje społeczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

Konsultacje społeczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o trwających konsultacjach społecznych projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Konsultacje trwają do 27 listopada 2020 r.

Należy podkreślić, iż jest to niezwykle ważny moment dla dalszego planowania i wdrażania gospodarki ściekowej w Polsce. Dotąd, pomimo wysiłków i znaczących nakładów finansowych na realizację zadań wynikających z KPOŚK oraz jego kolejnych aktualizacji, nadal aktualny pozostaje problem pełnego wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40) – tzw. dyrektywy ściekowej. Termin pełnego wdrożenia dyrektywy przez Polskę upłynął 31 grudnia 2015 roku, w związku z czym Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce w 2018 r. formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ww. dyrektywy.

Efektywne wdrażanie założeń gospodarki ściekowej zależny od wielu czynników, spośród których najistotniejsze dotyczą ̨ właściwego wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), weryfikacji aglomeracji i wprowadzania stosownych zmian do tzw. uchwał aglomeracyjnych, planowania sieci kanalizacyjnej w sposób uzasadniony ekonomicznie i technicznie, a także od właściwego planowania wydajności oczyszczalni. Należy przy tym pamiętać, z ̇ e zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy – Prawo wodne obowiązują ̨ ce obecnie akty prawa miejscowego wydane na podstawie ustawy – Prawo wodne z 2001 r. zachowują ̨ moc nie dłużnej niż ̇ do dnia 31 grudnia 2020 r.

Brak obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego aglomeracje ̨ będzie skutkował brakiem możliwości ubiegania się ̨ o dofinansowanie inwestycji. Należy przy tym podkreślić, iż ̇ planowane działania inwestycyjne powinny przyczynić się ̨ do dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy ściekowej. Właściwe zaplanowanie gospodarki ściekowej w ramach aglomeracji przyczyni się ̨ nie tylko do zamknięcia przez Komisje ̨ Europejska ̨ postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom dyrektywy ściekowej, ale także pozytywnie wpłynie na wysokość taryf opłat za wodę i ścieki.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, jednocześnie informując, iż  dokumenty poddane konsultacjom dostępne są na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikaty oraz https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji/. Ponadto, uwagi i wnioski można składać m.in. poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje@akposk.pl.