Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz, przy ul. Floriańskiej

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz, przy ul. Floriańskiej

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz, przy ul. Floriańskiej, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 717/1 o pow. 0,03ha, której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

 

Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 

Działka nr 717/1 położona w Iwoniczu zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz 1/2014 część „A” zatwierdzonym uchwałą  Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 maja 2018r. – stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol 3.MU.

Działka niezabudowana – zieleń nieurządzona, położona jest w drugiej linii zabudowy, nie posiada uregulowanego stanu prawnego dojazdu. Teren działki płaski, kształt granic: regularny wielokąt.

Oznaczenie i powierzchnię oferowanej do sprzedaży nieruchomości przyjęto w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi nabywca.

W księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1 nie znajdują się żadne obciążenia, nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pełnomocnictwo notarialne współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.

Cena wywoławcza wynosi 14 000,00zł (brutto) czternaście tysięcy złotych.

Wadium w wysokości 10% tj. 1400,00zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój  lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S.A 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 najpóźniej do dnia 19 maja 2021 roku z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika przetargu / nr działki 717/1). Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

Termin zapłaty ceny sprzedaży: jednorazowo, w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy – wpłacone wadium przepada.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na konto z którego zostały wpłacone pieniądze.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na stronie internetowej Urzędu: https://iwonicz-zdroj.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Iwonicz, a wyciąg z ogłoszenia w prasie.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502 12 wew. 119 w godzinach pracy Urzędu.

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                       Witold Kocaj
                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój