Strona głównabiuletynDecyzje o warunkach zabudowyUchylona decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego na działce 5332/5  w miejscowości Lubatowa”

Uchylona decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego na działce 5332/5  w miejscowości Lubatowa”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2021roku, poz. 735)

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

  

że dnia 1.09.2021 roku na wniosek Pana Karola Śnieżek, zam. Jabłonica Polska 83, 36-213 Haczów została uchylona decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego na działce 5332/5  w miejscowości Lubatowa

 Strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz uchyloną decyzją, zebranymi materiałami  i zgłosić uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój  Al. Słoneczna 28, pokój Nr 204 w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie na nr 13 43 50212 wew. 119 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

                                                      Witold Kocaj

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój