biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 733, 735 położonych w m. Lubatowa

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 733, 735 położonych w m. Lubatowa

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2021 roku poz. 735)

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

zawiadamia,

 że dnia 26 sierpnia 2021r. na wniosek P. Władysława Bukład ul. Krakowska 21, 38-400 Krosno – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 733, 735 położonych w m. Lubatowa

Strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz zebranymi materiałami  i zgłosić uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28, pokój Nr 204 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia.