biuletynNabór pracownikówNabór na stanowisko Inspektora w SP Lubatowa

Nabór na stanowisko Inspektora w SP Lubatowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04), ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój.

 1. Stanowisko pracy:

Inspektor.

 1. Wymagania niezbędne dla stanowiska:
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • co najmniej 5 lat stażu pracy;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe dla stanowiska:
 • wykształcenie wyższe: jednolite studia magisterskie, studia I lub II stopnia z dyscyplin naukowych: administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze;
 • co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w tym w samorządowej;
 • znajomość programów Vulcan (Arkusz organizacyjny, UONET+);
 • biegła znajomość komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), biegłe posługiwanie się Internetem,
 • bardzo dobra znajomość przepisów, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  2. ustawy z dniaz dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  3. ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  4. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  6. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Organizowanie i koordynowanie pracy administracyjno biurowej sekretariatu szkoły.
 • Prowadzenie rejestrów szkolnych.
 • Prowadzenie rejestru przesyłek.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje, inne).
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz księgi środków trwałych.
 • Przechowywanie pod ścisłym nadzorem pieczęci urzędowych oraz ksiąg i druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji, uchwał, komunikatów, pism, zestawień, raportów, innych.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Nadzór nad terminowością wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników szkoły.
 • Przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych, służbowych, duplikatów świadectw, zaświadczeń itp.
 • Obsługa dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (pakiet programów Vulcan oraz inne – na bieżąco).
 • Obsługa urządzeń biurowych: komputera, kserokopiarki oraz innych.
 • Współpraca z dyrekcją szkoły we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły, a szczególnie w zakresie: prowadzenia księgi uczniów, prowadzenia księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontroli wykonywania tego obowiązku, prowadzenia księgi arkuszy ocen, opracowania sprawozdawczości statystycznej.
 • Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z potrzeb szkoły.

Szczegółowe zadania wykonywane na stanowisku zostaną określone w „zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności”. Praca będzie wykonywana w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. Siedziba szkoły nie posiada windy ani platformy ułatwiającej dostęp na wyższe piętra. Praca w systemie jednozmianowym, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

Planowane zatrudnienie: po zakończeniu procedury naboru lecz nie później niż od 1 stycznia 2023 r.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) wyniósł mniej niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik numer 1 do ogłoszenia o naborze.
  • Podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o nieposzlakowanej opinii, kandydata o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie przekazanych danych, zawartych w art. 9 ust. 1 RODO1 o następującej treści: „Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/45 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.” – załącznik numer 2 do ogłoszenia o naborze.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kopie innych dokumentów lub zaświadczeń, które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu kandydatury osoby ubiegającej się o stanowisko.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,
   a w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia).
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 grudnia 2022 r. do godziny 12:00 poprzez:

1) przesłanie pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej, Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój, z adnotacją  „Nabór na stanowisko Inspektora w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej” (decyduje data wpływu do szkoły) lub

2) złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, w kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko Inspektora w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej”.

 1. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej powoła Komisję konkursową. Komisja na podstawie złożonych dokumentów, spośród kandydatów ubiegających się o zatrudnienie wyłoni pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydaci ci w kolejnym etapie konkursu napiszą test wiedzy oraz wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Komisja biorąc pod uwagę złożone dokumenty, wyniki testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, rekomenduje Dyrektorowi szkoły dwóch kandydatów. Rekomendowani kandydaci wezmą udział w rozmowie z Pracodawcą, która odbędzie się w tym samym dniu. Pracodawca
po zweryfikowaniu przedstawionych mu kandydatur wybierze tego kandydata, który w jego ocenie będzie stanowił gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych mu zdań.
Może on również podjąć decyzję o nie zatrudnianiu żadnego z przedstawionych mu kandydatów.

O terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W dniu przystąpienia do testu i rozmowy kwalifikacyjnej należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.

 1. Upowszechnianie informacji o naborze oraz o wynikach naboru:

Informacja o naborze została zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój, po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej z siedzibą: Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 435 02 60.

2) Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonej rekrutacji.

3) Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na wyżej wymienione stanowisko.

4) Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w związku z art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawyz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. b i a RODO – tj. umowa, czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz wyrażona zgoda
w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.

6) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.

8) Dokumenty aplikacyjne wyłonionych najlepszych pięciu kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. 3 miesiące i 14 dni od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu 14 dni w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone.

9) Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.

10) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej, jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.

11) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.

12) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

13) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeżeli zajdą przesłanki do tych uprawnień. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

14) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

15) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

16) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl.

 

 

 

Lubatowa, 28 listopada 2022 r.                                                                                Jerzy Staroń

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej