biuletynGospodarka nieruchomościamiDrugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba

Drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba

                                                                         Iwonicz-Zdrój, 2023.01.27
IR.6840.2.2022.IG 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

 

ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 829/10 o pow. 0,6008ha, której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00045872/3.

Przetarg odbędzie się dnia 7 kwietnia 2023r. (piątek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Działka nr 829/10 położona jest zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ w Gminie Iwonicz-Zdrój (jednolity tekst zatwierdzony Uchwałą Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 lipca 2018r.) stanowi w 93% powierzchni teren usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe w strefie A uzdrowiska – symbol UZ-T 1, 5% powierzchni zajmują tereny komunikacji – ciągi pieszo-jezdne – symbol KP-J, pozostała powierzchnia stanowi teren zieleni niskiej – symbol Zn 1.

 Działka niezabudowana – zieleń nieurządzona, położona jest na łagodnym zboczu, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sanatoryjnych, południowo-zachodnia część działki jest zadrzewiona. Działka posiada uzbrojenie komunalne: kable energetyczne, gazociąg, wodociąg, kanalizacja. Kształt granic: nieregularny wielokąt.

Gmina zastrzega sobie, iż w przypadku potrzeby zlikwidowania istniejącego chodnika przebiegającego przez działkę oraz infrastruktury podziemnej (kabel zasilający) jak i nadziemnej (istniejące lampy, ławki, kosze na śmieci), właściciel zobowiązany będzie wykonać niezbędne roboty wzdłuż ul. ks. Jana Rąba w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami, przepisami i na własny koszt.

 

Oznaczenie i powierzchnię oferowanej do sprzedaży nieruchomości przyjęto w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi nabywca.

 

W księdze wieczystej Nr KS1K/00045872/3 nie znajdują się żadne obciążenia, nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pełnomocnictwo notarialne współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.

 

Cena wywoławcza wynosi 984 000zł (brutto) dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych.

Wadium w wysokości 15% tj. 147 600,00zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S.A 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 najpóźniej do dnia  3 kwietnia 2023 roku z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika przetargu / nr działki 829/10). Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

Termin zapłaty ceny sprzedaży: jednorazowo, w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy – wpłacone wadium przepada.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od zamknięcia przetargu na konto z którego zostały wpłacone pieniądze.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na stronie internetowej Urzędu: https://iwonicz-zdroj.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój, a wyciąg z ogłoszenia w prasie.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu:  13 43 502 12 wew. 119 w godzinach pracy Urzędu.

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

Witold Kocaj
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój