Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników

05-09-2011

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”

25-07-2011

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. „ORŁA BIAŁEGO” Gimnazjum im. „ORŁA BIAŁEGO” wchodzących w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce

25-07-2011

Zmiana uchwały w sprawie opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Iwoniczu

25-07-2011

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2011-2015

25-07-2011

Wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

25-07-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

25-07-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

25-07-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

25-07-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

25-07-2011

Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

25-07-2011

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy za rok 2010

25-07-2011

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

25-07-2011

Nadanie imienia „ORŁA BIAŁEGO” Szkole Podstawowej

03-06-2011

Uchylenie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

03-06-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów

03-06-2011

Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

03-06-2011

Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

03-06-2011
Powiększ litery
Zmień kontrast