Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Równi Sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

07-11-2011

Zatwierdzenie do realizacji programu pt. „Uczenie się przez całe życie” Comenius, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Partnerskiego Projektu Szkół

07-11-2011

Wybór ławników do sądów powszechnych

07-11-2011

Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności

07-11-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

07-11-2011

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

07-11-2011

Wprowadzenie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród

07-11-2011

Uchylenie uchwały własnej

07-11-2011

Zzmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

07-11-2011

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

07-11-2011

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

07-11-2011

Organizacja wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest organem prowadzącym

07-11-2011

Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek leśny oraz załączników

07-11-2011

Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załączników

07-11-2011

Określenie wzoru formularza na złożenie informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz załączników

07-11-2011

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

07-11-2011

Wyrażenie zgody na sprzedaż działek stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Iwonicz-Zdrój

07-11-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

07-11-2011

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

07-11-2011
Powiększ litery
Zmień kontrast