Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska

22-09-2017

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023”

21-08-2017

Budowa linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz-Zdrój

04-07-2017

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. działalności dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie

05-05-2017

Obwieszczenie RDOŚ ws. sporządzenia projektu zmiany zarządzenia ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rymanów

21-04-2017

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie ws. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska

06-04-2017

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ

09-03-2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Rzeszowie

24-01-2017

Ogłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu-Zdroju do spożycia przez ludzi

19-01-2017

Wysokie stężenie pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa podkarpackiego

09-01-2017

Budowa drogi ekspresowej s19 na odcinku Kielanówka – Barwinek

15-11-2016

Ocena jakości powietrza w Gminie Iwonicz-Zdrój za rok 2015 wyciąg z opracowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pn. ” Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk”

17-10-2016

Przystąpienie do opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Iwonicz-Zdrój

13-10-2016

Stanowisko Republiki Słowackiej kończące procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Nowe źródła energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”

29-07-2016

Zawieszenie postępowania administracyjnego

22-07-2016

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach Nr 5331/1, 5331/2,5332/1, 5332/4 w miejscowości Lubatowa”

08-07-2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach: Nr 5331/1, 5331/2, 5332/1,5332/4 w miejscowości Lubatowa

27-06-2016

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego Nr 284 „d” zlokalizowanego na działce Nr 5332/4 w Lubatowej

20-05-2016

Obwieszczenie RDOŚ ws. odwołań od decyzji ws. budowy drogi ekspresowej s19

21-12-2015

Sprostowanie oczywistej omyłki ws. decyzji RDOŚ

23-11-2015