Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia w zakresie przebudowy drogi i budowy mostu na potoku Lubatówka w Lubatowej

13-08-2021

Obwieszczenie dotyczące przekazania uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z raportem inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej do zaopiniowania.

03-08-2021

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

08-07-2021

Przebudowa linii 400kV Krosno Iskrzynia – Lemesany na odcinku pomiędzy słupami nr 346-349″

21-05-2021

Przebudowa linii 400kV Krosno Iskrzynia – Lemesany na odcinku pomiędzy słupami nr 346-349″ w miejscowości Lubatowa

12-05-2021

Zawiadomienie GDOŚ

07-05-2021

Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działka o nr ewid. 5470, 5480/1, 5473, 3961/1 miejscowości w Iwonicz”

26-03-2021

Wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji fotowoltaicznych na działka o nr ewid. 5470, 5480/1, 5473, 3961/1 miejscowości w Iwonicz”

26-03-2021

Zawiadomienie GDOŚ

23-03-2021

Zatwierdzenie nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

11-03-2021

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

01-02-2021

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Lubatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej”

20-01-2021

Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanego do realizacji w miejscowości Lubatowa pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Lubatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej”

20-01-2021

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii dot. planowanej inwestycji

05-01-2021

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

09-12-2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. Budowa Elektrowni Słonecznej „PV Lubatowa” o mocy do 1MW na działce nr 5339/1 w Lubatowej

30-11-2020

Konsultacje społeczne projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

24-11-2020

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim

22-10-2020

Wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

19-08-2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10-09-2019