Articles by: Anna Frodyma
Tytuł Data publikacji

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250 Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miej

01-04-2015

Przetarg nieog pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu.

21-01-2015

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Wykonanie ciągu pieszego oraz drogi dojazdowej prowadzącej do budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu”.

29-10-2014

zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

24-10-2014

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH DO URZĘDU GMINY W IWONICZU –ZDROJU”.

22-10-2014

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Remont ścianki czołowej przepustu położonego na działce nr ewid. 302 w m. Lubatowa”.

17-10-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

17-10-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

15-09-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu – ETAP I”

09-07-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz1/2014 wraz z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

04-07-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

24-06-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz”.

02-06-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

26-05-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ” Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w miejscowości Lubatowa w km 0+000-1+250″

30-04-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:”Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”.

14-04-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Realizacja zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”.

18-03-2014

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

03-12-2013

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Iwonicz-Zdrój obejmującej część sołectwa: Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci wodociągowej dla części sołectwa Iwonicz

06-11-2013

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych na trzech budynkach będących własnoscią Gminy Iwonicz-zdrój

16-10-2013

Przetarg nieograniczony pn.:”Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

09-10-2013