Strona główna ⟩ Articles by: Anna Frodyma
Tytuł Data publikacji

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój”.

06-06-2013

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

27-05-2013

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Realizacja zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+200”. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 717 w .m. Iwonicz-Zdrój w km 0+200-0+210”.

25-04-2013

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2012/2013 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

23-10-2012

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przy Al. Słonecznej 28 oraz malowanie pomieszczeń w budynku Dom Zdrojowy przy Placu Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju.

01-10-2012

Przetarg Nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój z podziałem na części”.

26-09-2012

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2012/2013”.

17-09-2012

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 753 500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

13-09-2012

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój

20-07-2012

Przetarg nieograniczony na: Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój.

09-05-2012

Przetarg nieograniczomy na usługę pn.:„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2011/2012 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

07-10-2011

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2011/2012

03-10-2011

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:”Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 805 000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

16-09-2011